REGULAMIN UŻYTKOWANIA SERWISU WWW.NAUTILUS.ORG.PL

DANE OSOBOWE

1. Wraz z rejestracją użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przekazanych przez siebie danych osobowych przez serwis www.nautilus.org.pl wyłącznie w celach statystycznych.

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem powyższych danych osobowych jest Fundacja Nautilus z siedzibą w Warszawie, ul.Kąkolowa 12, 04-848 Warszawa.

Jak można się z nami skontaktować?

e-mail: nautilus@nautilus.org.pl

adres pocztowy: skr. poczt.221, 00-950 Warszawa 1

Jaki jest cel przetwarzania moich danych osobowych i ich podstawa prawna?

Przetwarzamy Twoje dane na podstawie wyrażonej wcześniej dobrowolnej zgody. Nie przekazujemy danych żadnemu podmiotowi trzeciemu.

Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy twój adres e-mail, adres IP, nazwę użytkownika (imię i nazwisko), geolokalizację.

Ponadto jeśli dodatkowo podałeś nam dane, to możemy także przetwarzać prawdziwe imię i nazwisko, nr telefonu, data urodzenia/wiek, dane adresowe, internetowe, płeć, zainteresowania.  Dane te nie są przechowywane na serwerze www, a jedynie w dedykowanym archiwum Fundacji Nautilus niedostępnym w Internecie.

Komu powierzamy przetwarzanie twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe w części powierzyliśmy naszym partnerom technologicznym czyli podmiotom które świadczą dla nas usługi takie jak hosting i usługę poczty elektronicznej. Podmioty te nie mają dostępu do tych danych w sposób bezpośredni, a jedynie w przypadku wykonywania kopii bezpieczeństwa danych znajdujących się na serwerze.

Czy przekazujemy twoje dane do państwa trzeciego?

Dbamy o to, aby Twoje dane były przetwarzane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jeżeli nasz Partner technologiczny posiada serwery na terenie USA, zapewniamy, iż znajduje się on na liście Tarczy Prywatności (ang. privacy shield).

Jak długo przechowujemy twoje dane osobowe?

Twoje Dane osobowe będą przechowywane do momentu skorzystania przez Ciebie z praw wymienionych poniżej w akapicie „Jakie przysługują mi prawa” w zakresie w którym ich realizacja prowadzi do zaprzestania przetwarzania danych osobowych przez Fundację Nautilus, w tym przede wszystkim prawa do wycofania zgody.

Jakie przysługują mi prawa?

Przysługuje Ci:

  1. a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. c) prawo do usunięcia danych;
  4. d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych:
  5. e) prawo do bycia zapomnianym;
  6. f) prawo do bezzwłocznej informacji w przypadku wystąpienia incydentu bezpieczeństwa związanego z Twoimi danymi.

W każdej chwili możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych;

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: nautilus@nautilus.org.pl

 

Pozostałe zasady regulaminu:

2. Gromadzone przez serwis dane nie są udostępniane innym podmiotom, a jeśli zajdzie taka potrzeba natychmiast poprosimy o wyraźną zgodę Użytkownika.

3. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania, żądania zaprzestania ich przetwarzania ze względu na szczególną sytuację oraz wobec przekazania danych innym podmiotom.

4. Serwis www.nautilus.org.pl oraz zawarte w nim materiały i informacje, a w szczególności teksty, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych w serwisie treżci, logotypy, elementy graficzne, interaktywne aplikacje, materiały audio i  wideo, kompilacje materiałów oraz opracowania stanowią własnożć serwisu www.nautilus.org.pl, wyłączając te, które stanowią odrębną własność innych
producentów, dystrybutorów i usługodawców. To samo dotyczy wszelkich materiałów, które serwis www.nautilus.org.pl dostarcza użytkownikom drogą elektroniczną, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej.

5. Modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, wyżwietlanie, przesyłanie, przedrukowywanie, sublicencjonowanie, tworzenie zbiorczych prac z materiałów, o których mowa powyżej, sądopuszczalne po uzyskaniu zgody włażciciela serwisu www.nautilus.orgpl oraz po podaniu źródła informacji. Niedopuszczalna jest sprzedaż materiałów zawartych na stronie www.nautilus.org.pl przez osoby nieuprawnione.

6. Użytkownik poprzez umieszczenie materiałów w serwisie www.nautilus.org.pl wyraża zgodę na wykorzystanie tych materiałów przez innych użytkowników w zakresie ich osobistego użytku.

7. Użytkownik udziela serwisowi www.nautilus.org.pl prawa do nieodpłatnego korzystania i rozpowszechniania, a w szczególności prawo do kopiowania, publikowania, dystrybucji, modyfikacji, przekładu oraz wykorzystania w inny sposób,
na jakimkolwiek polu eksploatacji wszystkich materiałów dostarczanych do serwisu www.nautilus.org.pl – nawet po jego rezygnacji bądź usunięciu użytkownika z serwisu.

8. Użytkownik serwisu www.nautilus.org.pl uprawniony jest do korzystania z materiałów umieszczonych w serwisie jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie tych materiałów w innym zakresie jest niedopuszczalne – chyba, że na podstawie odpowiedniego upoważnienia udzielonego przez uprawnioną osobę.

9. Każdy z użytkowników serwisu www.nautilus.org.pl zobowiązany jest do korzystania z usług serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, postanowieniami niniejszego regulaminu, oraz pozostałych regulaminów dotyczących poszczególnych usług serwisu, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w szczególności użytkownik zobowiązany jest do:

• powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie serwisu oraz korzystanie z usług serwisu w sposób uciążliwy dla innych użytkowników,
• przekazywania prawdziwych danych osobowych, w szczególności niedopuszczalnym jest tworzenie nieistniejących użytkowników oraz przekazywanie danych osobowych innych osób jako własnych danych osobowych, korzystania z kont innych
użytkowników czy udostępniania własnych kont innym osobom, rejestrowania się w serwisie dzieci bez wyraźnej i pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego
• przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób,
• powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych użytkowników, w szczególności, zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o innych użytkownikach, bez ich wyraźnej zgody, w zakresie innym niż to
wynika z niniejszego Regulaminu oraz pozostałych regulaminów dotyczących poszczególnych usług serwisu,
• bieżącej aktualizacji swoich danych udostępnionych w ramach serwisu,
• zapoznawania się ze zmianami niniejszego Regulaminu oraz innych regulaminów
dotyczących poszczególnych usług serwisu.

10. Niedopuszczalne jest umieszczanie w serwisie oraz przekazywanie za jego pośrednictwem treści i materiałów sprzecznych z obowiązującym prawem i z zasadami współżycia społecznego, treżci wulgarnych, obscenicznych i pornograficznych, treści uważanych powszechnie za obraźliwe, naruszających dobra osobiste innych osób, nakłaniających do popełnienia przestępstwa, propagujące
przemoc, nagannych moralnie, oraz nieuprawnionego korzystania z cudzego wizerunku, naruszających dobre obyczaje i zasady etykiety.

11. Niedopuszczalne są jakiekolwiek działania użytkowników związane z wykorzystywaniem uzyskanych za pośrednictwem serwisu, informacji dotyczących innych użytkowników oraz działania polegające na wykorzystaniu jakiejkolwiek funkcji serwisu do rozsyłania oraz umieszczania w serwisie niezamówionej informacji handlowej (tzw. Spam) .

12. Zabrania się umieszczania w serwisie i rozpowszechniania za jego pośrednictwem:

1) oprogramowania objętego prawami innych osób – bez właściwego upoważnienia,
2) oprogramowania przeznaczonego do nieuprawnionego niszczenia, zmieniania, usuwania, uszkadzania, utrudniania dostępu do danych informatycznych, istotnego zakłócania lub uniemożliwiania automatycznego przetwarzania, gromadzenia i
przekazywania takich danych, zakłócania pracy systemów i sieci teleinformatycznych,
3) haseł komputerowych, kodów dostępu lub innych danych umożliwiających nieuprawniony dostęp do informacji przechowywanych w systemie komputerowym lub sieci teleinformatycznej.

13. W przypadku, w którym materiał umieszczony przez użytkowników narusza prawo lub postanowienia niniejszego regulaminu Serwis www.nautilus.org.pl jest uprawniony do jego modyfikacji oraz usunięcia.

14. W uzasadnionych przypadkach Serwis www.nautilus.org.pl zastrzega możliwożć usunięcia użytkownika z serwisu, czasowe, a nawet ostateczne, zablokowanie użytkownikowi dostępu do serwisu.

15. Fundacji Nautilus przysługuje wyłączne prawo ustalania zawartości serwisu, w tym także prawo do jednostronnego, w każdym czasie, usunięcia i modyfikacji treści oraz funkcji serwisu, uniemożliwienia użytkownikowi dostępu do serwisu, zaprzestania prowadzenia serwisu, a także każdej z jego usług, przeniesienia praw do serwisu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynnożci związanych z serwisem.

16. Fundacja Nautilus nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez użytkownika lub inną osobę materiałów i informacji uzyskanych za pośrednictwem serwisu www.nautilus.org.pl.

Aktualizacja regulaminu: 08.06.2018r.